ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Wednesday, November 11, 2009

ကန္စြန္းဥ (ဟကၠဴ)မႀကိဳက္တတ္ေပမဲ့

ေမေမျပဳတ္တဲ့ ကန္စြန္းဥ

နည္းနည္းစားခ်င္တယ္။