ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Thursday, January 28, 2010

အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိျခင္း (ဟိုကၠဴ)

အစကတည္းက
အေၾကာင္းျပခ်က္မွ မရွိပဲ၊
ခုလဲ မရွိဘူး။

1 comment:

waldemarrxie said...

The Buffet at Mohegan Sun - Mapyro
The Buffet at 충주 출장샵 Mohegan Sun in Uncasville, 여주 출장샵 Connecticut. The Mohegan Sun is your 하남 출장마사지 favorite 경상남도 출장안마 buffet in 남양주 출장샵 Connecticut.