ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Sunday, March 29, 2009

ေရနည္းငါးတုိ႕ရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံ

ေဟာက္ရင္ ေၾကာက္တယ္၊ ေၾကာက္(တတ္)ရင္ ေဟာက္မယ္။
ဒါေၾကာင့္ ငါ ...
ေဟာက္မလား ၊ ေျခာက္မလား။

ရပုိင္ခြင့္ကိုနားလည္၊
တာ၀န္ကုိေက်လဲ၊
ရမပုိင္၊ ၀န္မေက်သည့္အလား
ေအာ္ေငါက္ကာ ေမာင္းထုတ္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့ ...
သူတုိ႕နဲ႕ အဆက္ျဖတ္၊
အျခားသူနဲ႕ ဆက္ခဲ့ရၿပီ၊
ေရနည္းငါးပမာပါလား။

No comments: