ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Saturday, June 14, 2008

ျမန္မာ့နည္း၊ ျမန္မာ့ဟန္ ေနာက္ဆက္တြဲ

ေလာရွည္ - ကတဲ့ပြဲ၏ စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းေပးမ်ား၏ ေထာက္လွမ္းခ်က္အရ လူဆုိးဂိုဏ္းဆန္ဆန္ ခ်က္လက္မွတ္ျပ၍ ျမန္မာတုိ႕၏ ဂုဏ္သိကၡာကုိ က်ဆင္းေစခဲ့ေသာ (မူရင္းရုပ္သံကုိၾကည့္ရႈရန္) မ်ိဳးေအာင္သည္ ႏြားေက်ာင္းသား ေသနတ္သမားမ်ား ႀကီးစုိးခဲ့ရာျဖစ္ေသာ တကၠဆက္ျပည္နယ္ ေအာ္စတင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ အဆုိပါျပည္နယ္သည္ အေမရိကန္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အိမ္ယာေျမေစ်း အသက္သာဆံုး ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၄င္းျပည္နယ္မွ အိမ္တစ္လံုးသည္ ကယ္လီဖုိးနီးယားျပည္နယ္မွ အလားတူ အိမ္တစ္လံုးေစ်း၏ ၃ ပံု ၁ ပံုေအာက္သာ ရွိေၾကာင္းလဲ ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း ေရႊပြဲလာတုိ႕ သိရွိေစရန္ ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

No comments: