ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Thursday, June 4, 2009

ေလာကအလွ အြန္လိုင္း မဂၢဇင္းပါ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအား ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားျဖစ္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀လွ်က္ရွိေသာ Personal Computer မဂၢဇင္းသည္ ေလာကအလွ အြန္လုိင္းမဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ဖူးေသာ ဦးရဲျမတ္သူ၊ ေမွာ္ဆရာ၊ သင္ကာႏွင့္ စာေရးသူ ေလာရွည္တုိ႕ႏွင့္ ျမန္မာစာလံုးစနစ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခန္း (အင္တာဗ်ဴး) မ်ားကုိ ေလာကအလွ မဂၢဇင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ားကုိ ခြင့္ေတာင္းျခင္းမရွိလဲ မရွိ၊ မည္သည့္ေနရာမွ ရယူပါသည္ကုိ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ကိုးကားျခင္းလဲ မရွိပဲ (ေမးခြန္းမ်ားကုိ ျဖဳတ္ၿပီး အေျဖမ်ားကို ၏၊ သည္မေရြး ကူးယူကာ) ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရပါသည္။ (ရည္ညႊန္း http://blog.mghla.com/2009/06/blog-post.html)

စာေရးသူအေနႏွင့္ အဆုိပါ အင္တာဗ်ဴးကို ေျဖဆုိစဥ္က ေလာကအလွ အြန္လုိင္းမဂၢဇင္းတြင္ ေဖာ္ျပရန္ႏွင့္ အျခားပံုႏွိပ္ႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္ မီဒီယာမ်ားတြင္ ထပ္ဆင့္ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ေသာ အကန္႕အသတ္ရွိ အခြင့္အေရးမ်ား (limited rights) ကုိသာ ေလာကအလွအား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ တစိတ္တပုိင္းကုိေသာ္လည္းေကာင္း၊ အားလံုးကိုေသာ္လည္းေကာင္း ပံုႏွိပ္ထုတ္ေ၀ခြင့္၊ အခေၾကးေငြႏွင့္ ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ပံုႏွိပ္ခြင့္ကို ေပးႏုိင္ေသာအခြင့္ စသည္တုိ႕ အပါအ၀င္- အဆုိပါ အင္တာဗ်ဴးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားအခြင့္အေရး (rights) အားလံုးကုိ စာေရးသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေမးျမန္းသူ ပူးတြဲ ပုိင္ဆုိင္ေၾကာင္း ပဋိဥာဥ္ထားခဲ့ပါသည္။

သုိ႕ျဖစ္၍ စာေရးသူႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းသူ ပူးတြဲပိုင္ဆုိင္ေသာ စာသားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္မ်ားကို ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ လံုး၀ မရယူပဲ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပကာ အခေၾကးေငြႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္းတုိ႕အတြက္ Personal Computer မဂၢဇင္းႏွင့္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ကုိ ျပင္းထန္စြာ ရႈံ႕ခ်ေၾကာင္းႏွင့္ အဆုိပါျဖစ္ရပ္အတြက္ နစ္နာခဲ့ရသူ အားလံုး (စာေရးသူ၊ အင္တာဗ်ဴး ေမးျမန္းသူႏွင့္ စာဖတ္ပရိသတ္အပါအ၀င္) ကုိ ခၽြင္းခ်က္မရွိ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ရန္ ေတာင္းဆုိေၾကာင္း ေၾကျငာအပ္ပါသည္။

No comments: