ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Monday, October 19, 2009

ကာေမသုမိစၦာစာရ အေၾကာင္း

ျမန္မာ့ လူ႕အသုိက္အ၀န္းသည္ လိင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အေလးအနက္ထားရွိေသာ လူ႕အသုိက္အ၀န္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶက်မ္းဂန္ပါ ကာေမသုမိစၦာစာရကံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သာသာထုိးထုိး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေရးသား ေဟာေျပာမႈမ်ား ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ရဟန္းေတာ္တုိ႕၏ ၀ိနည္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေလးရာကုိ ယူရမည္မွာ ထံုးစံျဖစ္ေသာ္လည္း လူပုဂၢိဳလ္တုိ႕ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ သင္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထံုးစံအလိုက္ တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ၊ တစ္ရြာ တစ္ပုဒ္ဆန္း အနက္ဖြင့္ရန္ မသင့္ေလ်ာ္သည့္အေလ်ာက္ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶက်မ္းဂန္လာ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ၏ သေဘာ၊ သဘာ၀ကုိ ေထရ၀ါဒ က်မ္းဂန္မ်ားႏွင့္ (အျပင္ ဗဟုသုတ မပါေစပဲ) တုိက္ဆုိင္ စစ္ေဆး၍ ရွင္းလင္း ေရးသားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ဆုိသည္ကုိ သူတပါး အိမ္ယာ မက်ဴးလြန္ျခင္းဟု အလြယ္ အဓိပၸါယ္ျပန္ဆုိႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းသည္ အျဗဟၼာစရိယာ သိကၡာပုဒ္ (လိင္ကိစၥကုိ လံုး၀ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း) ႏွင့္ မတူပါ။ အျဗဟၼာစရိယာ သိကၡာပုဒ္ကုိ ၈ ပါးသီလ၊ ၁၀ ပါးသီလ ေစာင့္ထိန္းသူ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား ေခတၱခဏ (ယာယီ) ေဆာင္ယူ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္ေသာ္လည္း ၄င္းသည္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႕ ရည္ရြယ္သည့္ သိကၡာပုဒ္ျဖစ္သည္။ ကာေမသု မိစၦာစာရကံ ေျမာက္ရန္ အဂၤါ ၄ ပါး ျပည့္စံုရပါသည္။ ၄င္းတုိ႕မွာ

၁။ အုပ္ထိန္းသူရွိေသာ မိန္းမ ၂၀ ျဖစ္ျခင္း

၂။ မွီ၀ဲလုိသည့္စိတ္ရွိျခင္း

၃။ မွီ၀ဲရန္ အားထုတ္ျခင္း

၄။ သာယာျခင္း

တုိ႕ျဖစ္ၾကပါသည္။ မွီ၀ဲလုိသည့္ စိတ္ရွိျခင္း၊ မွီ၀ဲရန္ အားထုတ္ျခင္းႏွင့္ သာယာျခင္းတုိ႕မွာ ထပ္ဆင့္ ရွင္းလင္းဖြယ္ မလုိေသာ္လည္း မသြားလာထုိက္သည့္ မိန္းမ ၂၀ ကုိ ရွင္းလင္းရန္ လုိသည့္ အားေလ်ာ္စြာ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶက်မ္းဂန္တုိ႕တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း စာရင္းျပဳစု ေရးသားထားပါသည္။

၁။ မာတုရကၡိတ- အမိအုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊ ၂။ ပိတုရကၡိတ- အဖအုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊ ၃။ မာတာပိတုရကၡိတ- မိဘႏွစ္ပါးအုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ ၄။ ဘာတုရကၡိတ- ေမာင္ႀကီးေမာင္ငယ္ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊ ၅။ ဘဂိနိရကၡိတ- အစ္မႀကီး အစ္မငယ္ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊ ၆။ ဉာတိရကၡိတ- ေဆြမ်ိဳးအုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊ ၇။ ေဂါတၱရကၡိတ- အမ်ိဳးႏြယ္တူ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊ ၈။ ဓမၼရကၡိတ- အတူေနသီတင္းသုံးေဖာ္ ေစာင့္ေရွာက္အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ (အထက္ပါ ၈ေယာက္ေသာ အုပ္ထိန္းသူရွိ မိန္းမမ်ားအား အတင္းအဓမၼ သြားလာက်ဴးလြန္ပါက ထုိမိန္းမမ်ားတြင္ ကာေမသုကံမထုိက္ဘဲ သြားလာလြန္က်ဴးသူ ေယာက္်ားမ်ားတြင္သာ ကံထုိက္သည္ဟု ဆုိပါတယ္။) ၉။ သာရကၡာ- ထိမ္းျမားေၾကာင္းလမ္းၿပီးသူ၊ လက္ထပ္ၿပီးသူ အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊ ၁၀။ သပရိဒ႑ာ- မင္းတုိ႔ေကာက္ယူရန္ သတ္မွတ္လ်က္ ဒဏ္ထားၿပီး အုပ္ထိန္းေသာ မိန္းမ၊ ၁၁။ ဓနတၳီတာ- ဥစၥာျဖင့္၀ယ္ယူလ်က္ မယားအျဖစ္ထားေသာ မိန္းမ၊ ၁၂။ ဆႏၵ၀ါသိနီ- သေဘာတူအလုိတူ၍ ညားေနေသာမိန္းမ၊ ၁၃။ ေဘာဂ၀ါသိနီ- စည္းစိမ္ေပး၍ ေပါင္းေဖာ္ေသာ မိန္းမ၊ ၁၄။ ၀ဋ၀ါသိနီ- ပုဆုိးေပး၍ (ပုဆုိးတန္းတင္ျပဳ၍) ေနေသာမိန္းမ၊ ၁၅။ ၾသဒ၀တၱကိနီဓရ- ခြက္လက္ဆုံခ်၍ မိဘႏွစ္ပါး ထိန္းျမားေပးေသာ မိန္းမ၊ ၁၆။ ၾသဘဋစုမၺဋာ- ေခါင္းခုကုိခ်၍ လင္မယားျဖစ္ေနေသာ မိန္းမ၊ ၁၇။ ဒါသီစဘရိယာစ- ကၽြန္လည္းျဖစ္ မယားလည္းျဖစ္ေသာ မိန္းမ၊ ၁၈။ ကမၼကာရီစ ဘရိယာစ- အမႈလုပ္လည္းျဖစ္ မယားလည္းျဖစ္ေသာ မိန္းမ၊ ၁၉။ ဓဇာဟဋာ- စစ္ေျမျပင္မွ ေဆာင္ယူခဲ့ေသာ မိန္းမ၊ ၂၀။ မုဟုတၱိကာ- တစ္ခဏမွ် ေပါင္းေဖာ္ရန္ ငွါးရမ္းထားေသာ ေခတၱမယားျဖစ္သူ မိန္းမ (အထက္ပါ ၁၂ေယာက္ေသာ မိန္းမတုိ႔တြင္ သြားလာက်ဴးလြန္ပါက ေယာက္်ားေရာ မိန္းမပါ ႏွစ္ဦးလုံး ကာေမသု မိစၦာစာရ ကံထုိက္သည္ဟု ဆုိပါတယ္။)

ေယာက်ာ္းေလးမ်ားအတြက္ ကာေမသုအဂၤါ ၄ ပါး ျပည့္စံုလွ်င္ ကံထုိက္ (အကုသုိလ္ကံ ျဖစ္) ေသာ္လည္း မိန္းကေလးမ်ားအတြက္မူ အုပ္ထိန္းသူရွိေသာ အမ်ိဳးသမီး ၉ မွ ၂၀ အတြင္း ျဖစ္ၿပီး မွီ၀ဲလုိစိတ္ရွိျခင္း အစရွိသည့္ က်န္အဂၤါ ၃ ပါး ျပည့္စံုပါမွ ကံထိုက္ပါသည္။ အရပ္စကားႏွင့္ လြယ္လြယ္ ေျပာရလွ်င္ ပထမ ၈ မ်ိဳးမွာ ပုိင္ရွင္မရွိေသးေသာ မိန္းမမ်ားျဖစ္ၿပီး ဒုတိယ ၁၂ မ်ိဳးမွာ ပုိင္ရွင္ ရွိလတၱံ႕၊ ရွိဆဲ ျဖစ္ေသာ မိန္းမမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ တနည္းေျပာရလွ်င္ ေယာက်္ားေလးမ်ားအဖုိ႕ မိမိမယားမဟုတ္လွ်င္ ကာေမသုမိစၦာကံ ထုိက္မည္ျဖစ္ၿပီး မိန္းကေလးမ်ားအဖုိ႕ မိမိလင္မဟုတ္လွ်င္ ကာေမသုမိစၦာစာရ ကံထိုက္မည္ ျဖစ္သည္။

ဤသုိ႕ဆုိလွ်င္ မိမိ မယားျဖစ္သူႏွင့္ သြားလာလွ်င္ (ခၽြင္းခ်က္အနည္းငယ္မွ်အပ) ကံမထိုက္သည္မွာ နားလည္ရ လြယ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ မိမိ၏ ကာမပုိင္ မိန္းမ/ေယာက်္ားႏွင့္သာ သြားလာခြင့္ ရွိသည္။ သုိ႕ေသာ္ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ မိမိ ကာမပုိင္ျဖစ္ေအာင္ ဘာသာေရး သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ မည္သုိ႕ ေဆာင္ယူမည္နည္း။ ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶစာေပတြင္ ေ၀းေ၀းလံလံ ရွာစရာ မလုိပါ။ နံပါတ္ ၁၁ မွ ၂၀ အထိ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုစြာ သူတပါးက ေဆာင္ၾကဥ္းၿပီးေသာ မိန္းမကုိ သူတပါးပုိင္ဟု ျပဆုိထားသျဖင့္ ၄င္းအဂၤါရပ္မ်ားအနက္ တခုခုႏွင့္ ျပည့္စံုလွ်င္ မိမိ၏ ကာမပုိင္ မိန္းမျဖစ္ေၾကာင္း စိတ္ခ်ႏုိင္ပါသည္။

တနည္းအားျဖင့္ ေအာက္ပါ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိန္းမတစ္ေယာက္ကုိ မိမိကာမပုိင္မိန္းမအျဖစ္ ေဆာင္ယူၿပီး စိတ္ခ်လက္ခ် ေပါင္းသင္းႏုိင္ပါသည္။ (သုိ႕ေသာ္ … မိန္းကေလး အလုိမတူလွ်င္ သက္ဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံအသီးသီး၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူခံရႏုိင္ပါသည္။)

၁။ မိဘမ်ားထံ ပစၥည္းတစံုတရာျဖင့္ တင္ေတာင္းျခင္း

၂။ မိမိကုိ ခ်စ္ႀကိဳက္၍ အလုိတူေစျခင္း (မိမိကုိ ပထမဆံုး ခ်စ္ႀကိဳက္သူ မိမိ၏ ရည္းစား၊ ေအာက္တြင္ အက်ယ္ရွင္းမည္။)

၃။ မိမိ၏ ဥစၥာ စည္းစိမ္ကုိ အပ္ႏွင္းျခင္း (လစာေငြအပ္ျခင္း)

၄။ အ၀တ္အစား ဆင္ေပးျခင္း (အ၀တ္အစား ၀ယ္ေပးျခင္း)

၅။ မိဘမ်ားက လက္ထပ္ေပးလုိက္ျခင္း (လူႀကီး သေဘာတူလုိ႕ ေပးစားျခင္း)

၆။ ေဒသထံုးစံအရ မိမိပုိင္ဟု ဆံုးျဖတ္ေပးထားျခင္း (ေအာက္တြင္ အက်ယ္ရွင္းမည္။)

၇။ ပုိက္ဆံေပး၍ ကာလအပုိင္းအျခားအလုိက္ ၀ယ္ယူျခင္း (ေၾကးစားမိန္းမကုိ ငွားရမ္းျခင္း၊ ေအာက္တြင္ အက်ယ္ရွင္းမည္။)

ကၽြန္ကုိ မယားအျဖစ္သိမ္းျခင္း၊ အမႈထမ္းကို မယားအျဖစ္သိမ္းျခင္းႏွင့္ စစ္သံု႕ပန္းကုိ မယားအျဖစ္ သိမ္းျခင္းတုိ႕မွာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ နည္းပါးသျဖင့္ မေဖာ္ျပေတာ့။

ေထရ၀ါဒ က်မ္းဂန္မ်ားအရ "ဆႏၵ၀ါသိနီ- သေဘာတူအလုိတူ၍ ညားေနေသာမိန္းမ" ဟု ဆုိထားသျဖင့္ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္၏ ခ်စ္သူ ရည္းစားသည္ အဆုိပါ မိန္းကေလး၏ ကာမပုိင္ လင္ေယာက်္ားပင္ ျဖစ္သည္။ သုိ႕ရာတြင္ ယုတၱိေဗဒျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ ဒြိဟျဖစ္စရာ အေျခအေန ၂ မ်ိဳးရွိသည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးမွာ ရည္းစား အမ်ားအျပားရွိေသာ မိန္းကေလးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ အုပ္ထိန္းသူရွိ ပထမ ၈ မ်ိဳးတြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေနျခင္း (ဥပမာ မိဘႏွင့္ အတူေနလွ်က္ မိမိကုိ ခ်စ္ႀကိဳက္သျဖင့္ တေနရာတြင္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္း) ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္မ်ိဳးအတြက္ ရွင္းခ်က္မွာ လြယ္ကူသည္။ အဆုိပါ မိန္းကေလးႏွင့္ ပထမဆံုး ေပါင္းေဖာ္သူ ရည္းစား (ရည္းစားဦး) သည္ ၄င္း၏ ကာမပုိင္ လင္သား ျဖစ္သျဖင့္ က်န္ရည္းစားမ်ား ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္သည္ (ရည္းစားဦးမွာ ကံမထိုက္)။ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးမွာ စာေရးသူ မရွင္းတတ္ပါ။ သုိ႕ေသာ္ … အုပ္ထိန္းသူမသိေအာင္ (ခုိးထြက္၍) ခ်ိန္းေတြ႕စဥ္/ခုိးရာလုိက္စဥ္ ျဖစ္ပြားေသာ ကိစၥတုိ႕မွာ အုပ္ထိန္းသူလက္မွ လြတ္ေနခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ကံမထိုက္ဟု ဆံုးျဖတ္ရမည္ဟု ထင္သည္။ ၄င္းကို က်မ္းတတ္ ဆရာေတာ္မ်ားထံ ေလွ်ာက္ထား ေမးျမန္း အဆံုးအျဖတ္ ခံယူသင့္သည္။

ေဒသထံုးစံအရ ကာမပုိင္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းဆုိသည္မွာ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသ၊ ယဥ္ေက်းမႈ ထံုးစံတုိ႕တြင္ လင္မယားအရာ ေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိသည္။ (ဥပမာအားျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ မိန္းကေလး/ေယာက်္ားေလးအိမ္ေရွ႕တြင္ ပန္းအုိး/ဟင္းအုိး ခ်ထားၿပီး မိန္းကေလး/ေယာက်္ားေလးက ထြက္ယူလုိက္ပါက အၾကင္လင္မယားအရာ ေျမာက္သည္ဟု သတ္မွတ္တတ္သည္။) ၄င္းတုိ႕ကုိ ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ ၾသဘဋစုမၺဋာ- ေခါင္းခုကုိခ်၍ လင္မယားျဖစ္ေနေသာ မိန္းမ ဟု ဆုိရာတြင္ ၄င္းသည္ ဗုဒၶေဟာၾကားစဥ္က ၄င္းေဒသတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္မည္ဟု ယူဆသျဖင့္ ေဒသထံုးစံအရ ကာမပုိင္ဟု ဆံုးျဖတ္ျခင္းတစ္ရပ္ ထည့္သြင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကုိလဲ ေသခ်ာေစရန္ ဆရာေတာ္မ်ားထံ ေမးျမန္းသင့္သည္။

မုဟုတၱိကာ- တစ္ခဏမွ် ေပါင္းေဖာ္ရန္ ငွါးရမ္းထားေသာ ေခတၱမယားျဖစ္သူ မိန္းမ ဟု က်မ္းဂန္တြင္ ဆုိထားသျဖင့္ အခ်ိဳ႕က ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးျခင္းသည္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထိုက္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ စာေရးသူ ဤသုိ႕ မယူဆျခင္းမွာ အေၾကာင္းအခ်က္ ၃ ရပ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ပထမ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းကုိ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထုိက္သည္ဟု ယူပါက ၾသဒ၀တၱကိနီဓရ အစရွိေသာ လူႀကီးတုိ႕ ထိမ္းျမားေပးေသာ မိန္းမ အစရွိေသာ သူတုိ႕ႏွင့္ သြားလာ ေပ်ာ္ပါးျခင္းသည္လဲ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထိုက္မည္ဟု ယူရမည္ျဖစ္သည္ (၄င္းတုိ႕သည္ စာရင္းတစ္ခုတည္းတြင္ ပါရွိသည္)။ သုိ႕ဆုိလွ်င္ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် ကာေမသုမိစၦာစာရကံမွ လြတ္ရန္ လမ္းမျမင္ေတာ့။ တနည္းအားျဖင့္ ကာေမသုႏွင့္ အျဗဟၼစရိယာပုဒ္ ခြဲျခားရန္ မလုိေတာ့။ ဗုဒၶက ၄င္းတုိ႕ ၂ ခုကုိ ခြဲျခား ေဟာျပခဲ့သျဖင့္ ေၾကးစားမိန္းမကုိ ေငြေပး၍ ေပ်ာ္ပါးျခင္းသည္ ကာေမသုမိစၦာစာရ ကံမေျမာက္။

ဒုတိယ အေၾကာင္းမွာ ဗုဒၶဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္က ဥတၱရာဆုိသူ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ေသာတာပန္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္သည္ ဘာသာျခားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ဖက္ ျပဳသည္။ ၄င္းသည္ ဗုဒၶအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ဆြမ္းလွဴဒါန္း၍ ဥပုပ္သီလ ေဆာက္တည္လုိေသာအခါ (ဖခင္ထံမွ မုန္႕ဖုိးေတာင္း၍) ျပည့္တန္ဆာတစ္ေယာက္ (သီရိမာ) ကုိ ငွားရမ္းကာ သူ႕ေယာက်္ားႏွင့္ ၇ ရက္ ေပါင္းေဖာ္ေစၿပီးေနာက္ ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာမ်ားကုိ ဆြမ္းလွဴဒါန္း၊ ဥပုပ္ေဆာက္တည္သည္။ (၄င္းငွားထားေသာ ျပည့္တန္ဆာမက သူ႕ေနရာကုိ အပုိင္လုိခ်င္ကာ ၄င္း၏ ေခါင္းေပၚသုိ႕ ေထာပတ္ပူအုိးကုိ ေလာင္းခ်သည္။) အကယ္၍ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းသည္ အကုသုိလ္ကံ ျဖစ္မည္ဆုိပါက ဗုဒၶက ဒီအတုိင္း ၾကည့္မေနပဲ ခ်စ္သမီး … ဤသို႕ျပဳရန္မသင့္၊ နည္းလမ္းမွန္မွာ ဤသုိ႕ျဖစ္သည္ဟု ေဟာေျပာ ဆံုးမမည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းကုိ မေတြ႕ရ။

တတိယေနာက္ဆံုးႏွင့္ အခိုင္လံုဆံုး အေၾကာင္းမွာ ဂုရုဓမၼဇာတ္ျဖစ္သည္။ ၄င္းဇာတ္တြင္ မုိးေခါင္ေရရွားသျဖင့္ မုိးရြာမည့္နည္းကို မုိးမွန္ေသာ အိမ္နီးခ်င္းတုိင္းျပည္သုိ႕ ေမးေစရာ တတုိင္းျပည္လံုး ျပည့္တန္ဆာအဆံုး ငါးပါးသီလ ၿမဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည့္တန္ဆာသည္ အုပ္ထိန္းသူရွိေသာ မိန္းမ ၂၀ တြင္ အမွတ္ ၂၀ (ကာေမသုမိစၦာစာရကံ ထိုက္ပါက ေယာက်္ားေရာ မိန္းမပါ ကံထိုက္သည့္ အမ်ိဳးအစား) ျဖစ္ၿပီး ဤဇာတ္ေတာ္တြင္ ျပည့္တန္ဆာသည္ ၅ ပါးသီလကုိ လံုေအာင္ ေစာင့္ထိန္းႏုိင္သည္ဟု ဆုိျခင္းေၾကာင့္ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ သြားလာတုိင္း (သြားလာျခင္း သက္သက္ေၾကာင့္) ကာေမသုမိစၦာစာရကံ မထုိက္ေၾကာင္း သိသာသည္။ သုိ႕ရာတြင္ အဆုိပါ ဇာတ္ေတာ္ပါ ျပည့္တန္ဆာသည္ လူတစ္ဦးထံမွ ေငြလက္ခံၿပီးလွ်င္ ၄င္းကို မေဖ်ာ္ေျဖၿပီးမခ်င္း အျခားသူမ်ားထံမွ ေငြလက္မခံပဲ ေနသည္ ဟုဆုိျခင္းေၾကာင့္ မိမိအတြက္ မိမိကုိယ္တုိင္ ငွားရမ္းထားေသာ သူတပါးႏွင့္ ေၾကြးက်န္မရွိသည့္ ျပည့္တန္ဆာႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးျခင္းသည္ ကာေမသုမိစၦာစာရကံ မထုိက္ဟု စာေရးသူ ဆံုးျဖတ္မိပါသည္။

ဗုဒၶဘာသာ သြန္သင္ဆံုးမခ်က္မ်ားႏွင့္ ေႏွာင္းလူတုိ႕ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံတုိ႕အတြက္ ဘာသာေရးကို ခုတံုးလုပ္၊ လုိရာဆြဲေျပာေသာ ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကုိ ခြဲျခားနားလည္ႏုိင္ၾကပါေစ။

ကုိးကား။ http://sakarwarmyay.blogspot.com/2008/07/blog-post_09.html

http://www.venvicitta.com/2009/04/blog-post_26.html

7 comments:

Law Shay said...

Religion, especially Buddhism, must take all the words literally. If there is a loophole, we must accept there is a loophole. We shouldn't fill the loophole with say, English custom, Burmese customs etc. Loopholes are loopholes and we should learn, according to religion, we have a loophole here.
In other words, religion, custom, tradition, law, legal things they should be separate.
I have seen some guys say, "Don't drop the flag or you'd go to hell." Those guys really are confusing the state and the religion.

MMWAI said...

ကိုေလာခင္ဗ်ာ
ဦးဇင္း မွတ္ဖူးတာကို ထပ္ျဖည့္ေပးလိုက္တယ္ေနာ။
ကာေမသုကို ဆုံးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ အဓိကအက်ဆုံးအခ်က္က ၀ဇိရဗုဒၶိဋီကာလာ-ဒီကာေမသုကုိ ဘယ္သူေတြပိုင္တာလဲ ဆိုတာက အဓိကပဲ။ မယားႏွစ္ဆယ္- မိန္းမႏွစ္ဆယ္- စည္းကမ္းႏွင့္ တုိင္းတာရန္-ဒါက ပါရာဇိကဏ္ပါဠိေတာ္မွာေဟာတာ။ ကာေမသုကို ဆုံးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ျမင္သာေအာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြက ကိုးကားျပတာပါ။ ဆိုလိုတာက သူ႔ခ်ည္းပဲ မလုံေလာက္ပါဘူး။
ဆုိလိုတာက အပ်ဳိစင္တစ္ေယာက္က သူ႔ကိုယ္ပိုင္ကာမကို သူလဲပိုင္တယ္။ သူ႔အုပ္ထိန္းသူ(သူ႔မိဘစသည္)လဲပိုင္တယ္။ ဒီေတာ့ သူမ်ားကို ေပးလုိ႔ မရဘူး။ ဥပမာ ကိုေလာနဲ႔ ဦးဇင္း စပ္တူ၀ယ္ထားတဲ့ပစၥည္းတစ္ခု။ ကိုေလာလဲပိုင္တယ္ ဦးဇင္းလဲပိုင္တယ္။ ဦးဇင္းက ေရာင္းစားရင္ ေလာကဥပေဒအရေရာ အဘိဓမၼာအရေရာ အျပစ္ရွိတယ္။ ထို႔အတူ-လင္ရွိအမ်ဳိးသမီးဆိုရင္ သူလဲပိုင္တယ္။ သူ႕ေယာက္်ားလဲပိုင္တယ္။ ေယာက်္ားေလးဘက္မွာလဲ နည္းတူ။ သေဘာေပါက္လားမသိဘူးေနာ။
သမီးမိန္းကေလး အပ်ိဳတစ္ေယာက္ သူ႕ ေကာင္ေလးနဲ႕ ဆက္ဆံမိရင္ ကာေမသုေရာလား?
မိဘသို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူမသိရင္ (သေဘာမတူရင္) ထိုက္တယ္။
ေယာက္်ားေလးက်ေတာ့ေရာ ရည္းစားဦးဆိုရင္ မထိဘူးဆိုတာ မဟုတ္ဘူး။ ဟိုဘက္ကေကာင္မေလးက သူ႔ကာမ သူတစ္ေယာက္ထဲပိုင္တာမဟုတ္ဘူး။ အျခားလူလဲ ပိုင္ထားေသးတယ္။ ဒီေတာ့ ေလာကအရဆိုရင္ ဒါသူခိုးလက္ခံပဲ။ ပုဒ္မဘယ္ေလာက္လဲေတာ့မသိဘူး။
ဒါပဲ အဓိကက။
ဒီေတာ့ က်ားျဖစ္ေစ၊ မျဖစ္ေစ။ ဒီကာမကို ဘယ္သူေတြပိုင္ၾကလဲ စဥ္းစားရပါတယ္။ ပိုင္သူေတြထဲက တစ္ေယာက္သေဘာမတူတာနဲ႔ ကံထိုက္တယ္။ ယုတ္စြအဆုံး လင္မယားခ်င္းေတာင္ ကံထိုက္တယ္။(postထဲမွာပါၿပီး) ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ ဆက္ဆံနည္းနဲ႔ ဆက္ဆံလို႔ မိန္းမကသေဘာမတူရင္ အဲဒီေယာက္်ားကံထိုက္တယ္။ စြယ္စုံေက်ာ္ထင္မွာပါတာ။ အေမးပုစၧာ 76မွာ။ ဦးဇင္းညီလို ရင္းႏွီးလို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေရးတာေနာ။ ျမတ္စြာဘုရားစကားဆိုတာ ယုတၱိရွိတယ္။ အျပစ္အနာအဆာမရွိဘူး။ ဦးေဌးလႈိင္စကားနဲ႔ဆို ႏွမ္းျဖဴးစရာမလိုဘူးေပါ့။
ခုနကလို ေယာက္်ားက အေပ်ာ္မယားဆီသြားတယ္။ အိမ္ကမိန္းမ(စသည္) သေဘာတူရင္ ကံမထိုက္ဘူး။ ရည္စားဘ၀မွာေတာ့ က်ားေရာ၊ မပါ-သေဘာတူခြင့္၊ မတူခြင့္ မရွိဘူးလို႔ထင္တယ္။ ရႈပ္ေတာ့ရႈပ္တယ္။ ရည္စားဆိုတာ ဘယ္လိုရည္စားလဲဆိုတာ ရွိလာျပန္ေရာ။
သေဘာမတူရင္ ထိုက္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူ႔ေယာက္်ားကာမကို သူလဲပိုင္တယ္။ အိမ္သူကမေပးရင္ ခိုးရာေရာက္တာပဲ။ အိမ္သူဘက္ကလဲ ထို႔အတူ။ ေယာက်္ားကိုယ္တိုင္က ထမ္းပို႔ထားတာ အိမ္သူဘက္ကလဲ သေဘာတူတယ္ဆိုရင္ မထိုက္ပါဘူး။
ဒီေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားစကားဆိုတာ ယုတၱိအလြန္ရွိတယ္။ အေျခအျမစ္ရွိတယ္ဆိုတာ အဲဒါေျပာတာ။
မသိေစခ်င္လို႔ခိုးလုပ္တာ။ မဟုတ္တာလုပ္တာ။ မေကာင္းတာလုပ္တာ။ႀကဳံတုန္းေျပာလိုက္ဦးမယ္ဗ်ာ။ ကာေမသု(ေမထုန)ဆိုတာကို ပါရာဇကဏ္ဖြင့္ထားတာ တစ္ခုက-၀သလဓမၼ-ယုတ္မာညစ္ပတ္ေသာ ကိုယ္အညစ္အေၾကး၊ စိတ္အညစ္အေၾကးကို ယိုစီးေစတတ္ေသာအက်င့္တဲ့။ အဲဒီလို မဟုတ္တာမဟုတ္ရေအာင္ ဘုရားကေဟာတာ။ စိတ္ဓာတ္ျဖဴစင္ေအာင္ အဓိကထားေဟာတာ။
ေနာက္သူ႔လြတ္လပ္ခြင့္လဲ ဖြင့္ေပးထားတယ္။ မေနႏိုင္ရင္သြားခ်။ မိန္းမ(စသည္)ေတာ့ ေျပာသြား။ သေဘာတူရင္ မင္းအျပစ္လြတ္မယ္။ မတူရင္ တစ္ဖက္လူ(မိန္းမ၊ မိဘစသည္ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္)လုပ္တဲ့အတြက္ ကာေမသု၊ သြား---ေနာက္ဘ၀ ေဘာျပားျဖစ္ေစ။ ဘုရားကအမိန္႔ေပးလို႔ ေဘာျပားျဖစ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဒီေလာက္ေသာင္းက်န္းခဲ့တဲ့စိတ္က အရွိန္မေသးပဲ ေနာက္ဘ၀ထိပါလာတယ္။ အဲဒီမွာ ဟိုဘက္ေရာ-ဒီဘက္ေရာ ေလးဘက္ေလးတန္ခံစားလို႔ရေအာင္ အရင္ဘ၀က စိတ္က တြန္းပို႔လိုက္တာ။ သြား---ပက္ပက္စက္စက္ ၀ေအာင္ခံစား၊ အရွိန္မေသဘူးလား။ တင္းေနတုန္းပဲလား။ သြား----ငရဲမွာ ဆက္ခံစား။ အဲဒါကိုပဲ ကံ၊ ကံရဲ႕အက်ိဳးလို႔ေခၚတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားစကားဆိုတာ ဒီလုိလာတာကိုးဗ်။
ကိုေလာေရ-
ဦးဇင္းက စာသင္သားဆိုေတာ့ ဖြဲ႕ဖြဲ႕ႏြဲဲ႕ႏြဲ႕မေျပာတတ္ကို နားလည္ေစခ်င္သဗ်ာ။ စာ၀ါခ်သလိုႀကီးျဖစ္ေနတယ္။ ေနာက္ ျပည္ပဆိုေတာ့ က်မ္းကိုးစာမ်က္ႏွကို အတိအက် မထည့္ေပးႏိုင္တာကိုလဲ ခြင့္လႊတ္ေစခ်င္တယ္။

Law Shay said...

MMWAI ဦးဇင္းခင္ဗ်ား ...

ျဖည့္ေဆြးေႏြးတာကုိ ၀မ္းပန္းတသာ လက္ခံဖတ္ရႈပါေသာ္လည္း က်မ္းကုိး တိတိပပ ေပးေစလုိပါသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ပစၥဳပန္ ကာမ ဗုဒၶ၀ါဒဟာလဲ အေတာ္ေလး ေခါင္းေထာင္ၿပီး ရႈပ္ရွက္ခတ္ေနခ်ိန္မုိ႕ တိတိပပ သိရဖုိ႕ အလြန္ပဲ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဦးဇင္း နားလည္ေပးမယ္လုိ႕ ထင္ပါတယ္။

ေလးစားစြာျဖင့္

MMWAI said...

၀မ္းသာတယ္ဗ်ာ။ ဒကာႀကီးေရ
ခဏေတာ့ ေစာင့္ဆိုင္းေစခ်င္သဗ်ာ။ ဦးဇင္းႀကဳိးစား ျပန္ရွာပါ့မယ္။ ဒကာႀကီးအယူအဆေလးကိုလည္း သေဘာက်တယ္။ ဒီCommentကို ျပန္ျဖဳတ္ရင္ ျဖဳတ္ထားလိုက္ပါလား။ တိတိက်က် စာမ်က္ႏွာႏွင့္ ျပန္ေရးၿပီးမွ တင္ရင္ အႏၱရာယ္ပိုကင္းမလားလို႔ပါ။ ေျပာၾကည့္တာေနာ။ ဖတ္ၿပီးသားဆို နားလည္ေပးပါဦး။ အဲဒီပစၥဳပၸန္ကမၼ၀ါဒဆိုတာ ၀ါဒေဟာင္းႀကီး။ ဦးဇင္းတို႔ ဦးအံ့ေမာင္ေရးတဲ့ -ဗုဒၶသာသနာေတာ္-2500ခရီး(2500 Years Of Buddhism P.V. Bapat)စာအုပ္ရယ္၊ ကထာ၀တၳဳရယ္ ဖတ္ရင္ ဒီသာသနာဖ်က္၀ါဒေတြကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းနားလည္ႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရတာပဲ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဦးဇင္းတုိ႔ ျမန္မာျပည္မွာ ေပၚခဲ့တဲ့ မိစၧာ၀ါဒေတြက ကထာ၀တၳဳမွာ ရွင္းထားၿပီးသားေတြပါ။ သို႔ေသာ္ ကထာ၀တၳဳက်မ္းက ဖတ္ရတာ ေထာင့္တဲ့အတြက္ လူဖတ္နည္းပါးခဲ့တယ္။ ေယာမင္းႀကီးက လယ္တီဆရာေတာ္ကို ေမာင္ပဥၹင္း စာတတ္ခ်င္ရင္ ကထာ၀တၳဳဖတ္ကြဲ႕လို႔ ေျပာရေလာက္ေအာင္ ေကာင္းတဲ့စာအုပ္ပါ။
အခု Mediafireကေန အဲဒီစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ပို႔လိုက္တယ္ေနာ။ ဘုရားေက်ာ္၀ါဒေတြအေၾကာင္းေျပာခ်င္တာကေတာ့ အမ်ားႀကီးဗ်ာ။ မိစၧာဖက္ေတာ္သားေတြက အဆိပ္ပ်င္းလြန္းတယ္။ ဆိုက္ေတာ္ေတာ္မ်ားက Commentေတြမွာ လိုက္ဖတ္ရင္ သူတို႔ ဆဲဆိုသံေတြခ်ည္းပဲ။ အခု ဦးဇင္းရဲ႕ commentေလးကိုလဲ ကိုေလာဖတ္ၿပီးရင္ ဖ်က္ခ်င္သပဆိုရင္ ဖ်က္ထားလိုက္ပါ။ ေတာ္ေတာ္ၾကာလာဆဲေနၾကဦးမယ္။
သာသနာ့အက်ဳိးေလာကအက်ဳိး ဆထက္ထမ္ပိုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါေစဗ်ာ။
(ကိုေလာတို႔လို ပညာတတ္ထင္ေပၚတဲ့လူေတြ ေထရ၀ါဒဖက္မွာ ရွိေသးတာ အလြန္၀မ္းသာသဗ်ာ။)
http://www.mediafire.com/?sharekey=9a1b29e0f9ce2cc1391d7d881749d3a7c969abf5c11db573f1940a51b339e393

Unknown said...

သိတ္ကိုေကာင္းတဲ႕စာသားေတြပါ ေက်းဇူးအလြန္တင္ပါတယ္။

Unknown said...

သိတ္ကိုေကာင္းတဲ႕စာသားေတြပါ ေက်းဇူးအလြန္တင္ပါတယ္။

Nyan Tun said...
This comment has been removed by the author.