ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, June 12, 2012

၀င္းဒုိးပဲ သံုးတာရွင့္

ကြန္ပ်ဴတာ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာနတြင္ တယ္လီဖုန္း ျမည္လာသည္။

ကြန္ပ်ဴတာ ဝန္ထမ္း။ ။ ဟုတ္ကဲ့၊ ကြန္ပ်ဴတာဌာနကပါ။ 

ဖုန္းေခၚလာသူ စာရင္းကုိင္ ဝန္ထမ္း။ ။ ကြၽန္မ ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္သံုးမရေတာ့လုိ႔ပါ။ 

ကြန္ပ်ဴတာ/ထမ္း။ ။ စက္ပိတ္ၿပီး ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ပါလား။ 

စာရင္းကုိင္/ထမ္း။ ။ မရဘူးရွင့္။ 

ကြန္ပ်ဴတာ/ထမ္း။ ။ အစ္မစက္ရဲ႕ MAC Address ေလးတခ်က္ေလာက္ ေျပာျပပါလား။ 

စာရင္းကုိင္/ထမ္း။ ။ ကြၽန္မတုိ႔ ဌာနမွာ ၀င္းဒုိးပဲ သံုးတာပါရွင့္။ ပန္းသီး ကြန္ပ်ဴတာ မသံုးပါဘူး။ ရွင္ ကြန္ပ်ဴတာဌာနမွာ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး ဒါေလးေတာင္ မသိဘူးလား။ !@#$%^&*()

မွတ္ခ်က္။ ။ MAC Address = Media Access Control address ကြန္ရက္ခ်ိတ္သည့္ စက္ပစၥည္း တစ္ခုစီတုိင္းတြင္ ရွိရေသာ ဒြိကိန္း ၄၈ လံုးပါ လိပ္စာ။ 

No comments: