ေရႊပြဲလာတုိ႕၏ အားေပးမႈ

၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ လက္မွတ္ေစာင္ေရေပါင္း ေစာင္ တိတိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

Tuesday, June 19, 2012

မူလလက္ေဟာင္း ... ငါေတာ့ေမ့လုိ႔မရႏုိင္ဘူး။

မူလလက္ေဟာင္း Angry Bird ကုိ ယေန႔အထိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေမ့မရႏုိင္ေသးပါ။

ပံုကုိ www.themetapicture.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

1 comment:

Anonymous said...

Harrah's Gulf Coast casino in New Orleans
Harrah's air jordan 18 retro varsity red shop Gulf Coast casino where to get air jordan 18 stockx in New Orleans · where can i find air jordan 18 retro men blue 1 - 1-800-GAMBLER.COM air jordan 18 retro red suede sale · 2-711-5678. · 3 - 777 Harrah's Gulf Coast Hotel air jordan 18 retro yellow suede cheap and Casino · 4 - Harrah's Gulf Coast